فیلم های آموزشی

برنامه ماهیانه کارورزان

برنامه ماهیانه کارورزان در بخش روان­پزشکی دانشجویان: دکتر طلایی، دکتر رضائي، دکتر منطقي، دکتر فريدحسيني،
برنامه ماهیانه کارورزان در بخش روان­پزشکی دانشجویان: دکتر ثاقبي، دکتر فياضي، دکتر سجادي ، دکتر بهداني