دستاورد ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اجراي محورهاي حاكميت باليني:

1-     پيشروبودن بيمارستان دربرنامه تعالي سازماني (EFQM) وكسب رتبه دوم درتحول وتعالي سازماني بخش سلامت در ارديبهشت ماه1391.

2-     كسب درجه يك ارزشيابي بيمارستان از سال1385بصورت متوالي تاپايان سال1392.

3-     كسب گواهينامه درجه يك اعتباربخشي ملي درپايان سال1393.

4-     اجراي برنامه نظام تحول سلامت.

5-     راه اندازي اولين مركز لابراتوار خواب .

6-     راه اندازي اولين مركز بستري درمان سوءمصرف مواددر سال 1389.

7-     راه اندازي اولين بخش روانپزشكي سالمندان كشور درسال 1386.