دانشجويان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

  دستياران گروه روانپزشکي

 سال سوم

 
 • دکتر فرزاد اکبرزاده 
 • دکتر عليرضا ابراهيمي
 • دکترسيده اعظم حسيني
 • دکتر سوزان سلوتي
 • دکتر حميدرضا سلامي 
 • دکتر ساناز فرجي
 سال دوم


 •  دکتر مريم توکلي
 • دکتر مهديس حمزه
 • دکتر مجيدحنيفه زاده
 • دکتر محمد سالاران
 • دکتر آزاده شمس
 • دکتر رويا صمدي
 سال اول

 
 • دکتر زهرا امجدي
 • دکتر مونا هاشم زاده
 • دکتر مرضيه امامي پور
 • دکتر بهاره فروزش
 • دکتر ميثم مهدوي زفزمندي
 • دکتر علي نيکجو
 • دکترمهدي عاقلتر
 • دکترعليرضا حمزه ئي