تماس با ما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

گروه روانپزشکي بيمارستان ابن سينا
 
آدرس:مشهد،  ميدان بوعلي، خيابان حر عاملي
تلفن مستقيم دفتر گروه روانپزشکي : 37112721-0511
 
کدپستي:    9195983134
 
نمابر:7112545   37112723  0511   
 
تلفن بيمارستان ابن سينا: 9_37112701 0511
 

 پست الکترونیک:Ebnesina.hos[at]mums.ac.ir