تاريخچه بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

دكترسيد موسي حجازي بنيان گذار بيمارستان رواني به شکل نوين آن در استان خراسان و شايد درايران، درسال 1256 در شهر تهران ديده به جهان گشود. پس ازگذراندن دورة ابتدائي ، درمدرسه... حجازي فرزند  دارالفنون تهران به تحصيل دانش پرداخت. پس از  اتمام  تحصيلات به شهر مشهد رفت  و نخست به عنوان رئيس دارالشفاء  رازي که پس از چندي به عنوان درمانگاه رازي مشهد نام گذاري شد به کار پرداخت و  درهمان روزها عنوان نخستين  پزشک قانوني استان خراسان به وي داده شد که تا هنگام مرگ اين سمت را دارا بوده و پس ازايشان به آقاي دکتر نصرا وي که متخصص آسيب شناسي و استاد دانشگاه بود انتقال يافت .

دکتر سيد موسي حجازي داراي قلبي رئوف و آکنده ازگذشت و  مهرباني بود که تنها براي محرومين و  نيازمندان مي طپيد ازهمين رو بيماران رواني که در شرايط بسيار ناگوار نگهداري مي شدند و  مهم تراز همه ازسوي جامعه و حتي خانواده خود طرد  شده بودند  و برخي ازآنان در زنجير و زير زمين ها و  مکانهاي نمور زنداني شده بودند  نظر وي را به خود جلب نمودند. از سوي ديگر درآن دوران بسياري ازمردم بر اين باور بودند که اين گونه افراد  جن زده و  جادو شده مي باشند و هرگز درمان نمي شوند. ولي اين پزشک دانشمند و  مردمي باور داشت که اين افراد بيمار هستند و مانند بيماران جسمي درمان پذير مي باشند. ازاين رو با  کمک شهرداري و افراد خير مکاني را  درميدان دوچرخه ( سالن مهران کنوني انتهاي خيابان خاکي )برگزيد و بيماران رواني را  دراين محل گرد آوري و به نگهداري و  درمان آنان پرداخت که اين مکان هنوز بنام"کوچه ديوانه خانه" معروف است.

پس از چندي با توجه به افزايش بيماران، نياز به محل جديد و بزرگتري احساس گرديد که دکتر موسي حجازي دست نياز به دامان آستانقدس رضوي دراز نمود و با پيگيري هاي فراوان زميني براي ساخت بيمارستان درنظر گرفته شد که با کوشش خستگي ناپذير وي بنايي درآن ساخته شد.

گفته مي شود که دکتر موسي حجازي افزودن بر وجوهات خيريه، درآمدهاي خود را نيز درهمين راه هزينه مي کرده است  به هر روي  بيمارستان رواني حجازي که درآن هنگام بيمارستان حجازي ناميده مي شد در سال 1328 گشايش يافت و  از اين راه نه تنها باري از دوش  جامعه برداشته شد بلکه بيماران رواني نيز محلي براي درمان خود پيدا کردند. رياست اين بيمارستان  نيز به عهده خود  دکتر سيد  موسي حجازي بود.

به علت افزایش بار بیماران روان پزشکی بيمارستان ابن سينا فعاليت خود را در سال ۱۳۵۹ هجری شمسی تحت عنوان"مرکز جامع روانی " در محلی واقع در خيابان احمد آباد مشهد آغاز کرد. پس از آن اين مرکز به مکانی ديگر واقع در ميدان فردوسی مشهد انتقال يافت وتحت عنوان" بيمارستان رازی" زير نظر سازمان تامين اجتماعی به فعاليت های خود ادامه داد. درسال ۱۳۶۷ بيمارستان رازی به محل کنونی انتقال یافت و به بيمارستان ابن سينا تغيير نام پيدا کرد.

در سال ۱۳۷۹ مرکز بهداشت روانی و روانپزشکی شفا که يکی از بيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود، منحل و کليه وظايف آن اعم از آموزشی و درمانی به بيمارستان ابن سينا محول شد. اين تحول به نوبه خود مسئوليت ها و وظائف بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکی ابن سينا را افزايش داد.

در حال حاضر بيمارستان های روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی يکی از بزرگترين مجتمع های روانپزشکی کشور می باشد که علاوه بر خدمات آموزشی و پژوهشی سرويسهای درمانی لازم را به گروه وسيعی از بيماران روانی بستری و سرپايی ساکن در استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و حتی ساير استان های شرق کشور ارائه می نماید.