تاريخ سازان روانپزشکي کشور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دکتر موسی حجازی

(1332-1256)

دکتر حسین رضاعی

(1372-1283)

دکترعبدالحسین میرسپاسی (1355-1286)

دکتر ابراهیم چهرازی

(1389-1287)

دکتر هاراتون داویدیان (1388-1303)

دکتر قاسم بهزادی

(...-1302)

دکتر اصلان ضرابی

(1390-1307)

دکتر حسن مرندی

 (1383-1309)

دکتر هادی سلیمی اشکوری (1393-...)

دکتر بیژن اعظم زنگنه (1381-1328)

دکتر اصغر الهی

(1391-1323)

دکتر محمد ولی سهامی (1391-1323)

دکتر محمد علی شیرازی (1383-...)

دکتر لئون داویدیان (1388-1323)

دکتر داود شاه‌محمدی (1380-1334)