معاونین گروه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

  معاون آموزشی گروه  
    نام و نام خانوادگی  دکتر ابراهیم عبداللهیان  
    مرتیه علمی :  استاد  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :    
         

 

  معاون پژوهشی گروه  
    نام و نام خانوادگی  دکتر عاطفه سلطانی فر  
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :    
         

 

  مسئول آموزش دستیاران  
    نام و نام خانوادگی  دکتر امیر رضایی اردانی  
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :    
         


  مسئول آموزش کارورزان  
    نام و نام خانوادگی  دکتر محمدرضا فیاضی  
    مرتیه علمی :  استاد  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :    
         


  مسئول آموزش کارآموزان
 
    نام و نام خانوادگی  دکتر فاطمه بهدانی  
    مرتیه علمی :  استاد  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :    
    تلفن :