کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مديرگروه و رئيس بيمارستان ابن سينا
 خانم دکتر فاطمه محرري   
مدير بيمارستان
  آقاي دکتر عليرضا ميري

 

 مدير برنامه هاي آموزشي
 خانم دکتر نغمه مخبر
 معاون آموزشي
 آقاي دکتر ابراهيم عبدالهيان
مسئول آموزش کارآموزان
خانم دکتر فاطمه بهداني
مسئول آموزش کارورزان
  آقاي دکتر محمدرضا فياضي بردبار
مسئول آموزش رزيدنت ها
 آقاي دکتر ابراهيم عبدالهيان
مسئول كميته پ‍ژوهشي
آقاي دکترمحمدرضا فياضي بردبار
 
رييس مركز تحقيقات
 آقاي دکتر علي طلايي
سرپرست درمانگاه
 
خانم بابايي
 
منشي گروه
 خانم محبوبه صمدي
 کارشناس پژوهش
 
خانم نجاتي
کارشناس آموزش
 
 
 
 
خانم محيطي 
                  مسئول كتابخانه
 
خانم جانفدا