هيات علمي گروه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
 
 

اعضاي هيأت علمي گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد :

     دکتر علي آخوندپور منطقي  متخصص روانپزشكي دانشيار دانشگاه

     دکتر فرزاد اکبرزاده  متخصص روانپزشكي  استاديار دانشگاه

     دکتر مهدي اميري متخصص روانشناسي باليني استاديار دانشگاه

     دکتر نگار اصغري پور  متخصص روانشناسي باليني استاديار دانشگاه

     دکتر فاطمه بهداني متخصص روانپزشكي استاد دانشگاه

     دکتر سيد علي ثاقبي متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر پريا حبراني متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان دانشيار دانشگاه

     دکتر امير رضايي ارداني متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر سيد عليرضا سجادي  متخصص روانپزشكي  دانشيار دانشگاه

     دکتر عاطفه سلطاني فر متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان دانشيار دانشگاه

     دکتر علي طلائي متخصص روانپزشكي دانشيار دانشگاه

     دکتر حميد طوفاني متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر ابراهيم عبدالهيان متخصص روانپزشكي فلوشيپ روانپزشکي کودک و نوجوان استاد دانشگاه

     دکتر محمدرضا فياضي بردبار متخصص روانپزشكي دانشيار دانشگاه

     دکتر فرهاد فريد حسيني متخصص روانپزشكي استاديار دانشگاه

     دکتر فاطمه محرري متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان دانشيار دانشگاه

     دکتر نغمه مخبر متخصص روانپزشكي فلوشيپ سالمندان و نروسايکياتري استاد دانشگاه

     دکتر مرتضي مدرس غروي متخصص روانشناسي باليني استاديار دانشگاه

     دکتر پيمان هاشميان متخصص روانپزشكي فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان استاديار دانشگاه

متخصصین مغز و اعصاب و روانپزشک بیمارستان و مرکز آموزشی ابن سینا و دکتر حجازی

     دکتر علی رضا ابراهیمی

     شعله بهمن نخجوان

     دکتر هادی اسدپور

     دکتر علی ربانی زاده  معاونت درمان بیمارستان و مرکز اموزشی ابن سینا و دکتر حجازی

     دکتر فریبرز رضایی طلب

     محمود روشندل فدافن

     حميدرضا صالحيان

     رضا محسني بيرجندي

     ایرج وثوق