پیشکسوتان و مدیران سابق

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
       
    نام و نام خانوادگی مدت مدیریت
   
   دکتر ابوالقاسم حسینی 8 سال    
   دکتر ابراهیم عبداللهیان  1 سال    
  آقای دکتر طباطبایی  8 سال    
  خانم دکتر محرری  8 سال    

 

 

   
    نام و نام خانوادگی  
  دکتر ابوالقاسم حسینی  
   دکتر محسن اعتماد زاده  
  دکتر سلطان پور  
  دکتر ابراهیم عبداللهیان  
  دکتر عباس قریب