برنامه ماهیانه کارورزان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
برنامه ماهیانه کارورزان در بخش روان­پزشکی دانشجویان: دکتر طلایی، دکتر رضائي، دکتر منطقي، دکتر فريدحسيني،
برنامه ماهیانه کارورزان در بخش روان­پزشکی دانشجویان: دکتر ثاقبي، دکتر فياضي، دکتر سجادي ، دکتر بهداني